Магістр заочна

Вихователь закладу дошкільної освіти, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти

Спеціальність:012 Дошкільна освіта
Освітньо-професійна програма:Дошкільна освіта
Факультет:Історії, педагогіки та психології
Форма здобуття освіти:Заочна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1141094 Фіксована
1214876 Небюджетна
Термін навчання:11.09.2023 – 31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023 – 21.08.2023
Ліцензійний обсяг:80
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)24 780 грн
Вихователь закладу дошкільної освіти

Будуть вивчатися дисципліни, зміст яких спрямовується на оволодіння загальнонауковими, та професійними компетентностями, а також набуття універсальних навичок управлінця, дослідника, викладача. Управлінська та педагогічна діяльність буде здійснюватися з акцентом на теоретико-прикладному змісті предметної галузі. Студентоцентроване навчання буде відбуватися на засадах компетентнісного, діяльнісного, системного, інтегративного підходів із застосуванням традиційних та інноваційних технологій та методів навчання

Дошкільна освіта є однією з найважливіших ланок системи освіти, а знання у цій галузі дозволять тобі долучитися до формування особистості

Переваги

Дошкільна освіта майбутнього

Підготовка вихователів дітей дошкільного віку відкриває нові можливості для професійної діяльності у державних, комунальних та приватних закладах дошкільної освіти, задовольняти потреби батьків у вихованні та опіці над дітьми. Освітній процес в умовах закладу дошкільної освіти спрямований на досягнення соціально-значущих результатів – набуття життєвої компетентності, розвиток базових якостей особистості в різних видах діяльності. Це, своєю чергою, дозволяє краще реагувати на виклики часу та запит суспільства

Поєднання теорії і практики у галузі дошкільної освіти

Вивчення фахових дисциплін упродовж трьох семестрів навчання дає здобувачам змогу отримати необхідні теоретичні знання, сформувати уміння і навички практичної діяльності, які згодом лягають в основу магістерського дослідження

Інтеграція практичної та викладацької діяльності

Освітньо-професійна програма адаптована до підготовки фахівців галузі 012 Дошкільна освіта, передбачає гармонійну інтеграцію педагогічної діяльності у сфері дошкільної освіти та викладацької діяльності у закладах фахової передвищої, вищої освіти. Використання інноваційних технологій у дошкільній освіті дозволяє реагувати на виклики сьогодення

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Найкращий педагогічний ЗВО у 2022 році

ДДПУ імені Івана Франка є першим серед 10 найкращих педагогічних вишів у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України, тому вивчати дошкільну освіту у нашому ЗВО перспективно та престижно. Ми відповідаємо викликам часу! Збільшення кількості дітей на теренах Заходу України, що стали вимушено переселеними через воєнні дії та виїзд за кордон педагогічних працівників, створило запит на фахівців, що працюють у галузі дошкільної освіти. Наші випускники є гідною генерацією педагогів

Врахування інтересів здобувачів

Інтереси здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем враховуються під час формування цілей та змістового компоненту програми. Перелік вибіркових дисциплін пов’язаний із зацікавленнями здобувачів. Також є можливість обрати базу проходження практики в Україні та за кордоном відповідно до укладених угод про співпрацю. Для цього кожен студент може скористатися допомогою партнерів університету та вибрати навчання за програмою Erasmus + або стажування у країнах Європейського Союзу

Проведення досліджень з актуальних проблем дошкільної педагогіки

Тематика досліджень перебуває у нерозривному зв’язку із основними напрямами дошкільної педагогіки. Магістерські дослідження здобувачів є складовою науково-дослідної роботи кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

Поєднання навчальної та дослідної роботи з практичною педагогічною діяльністю

ДДПУ імені Івана Франка є закладом вищої освіти, що проводить підготовку фахівців освітньої галузі, має власні оригінальні вимоги до освітньої та практичної складових ОПП. Вони відображені у тематиці магістерських досліджень, що є пріоритетною для Університету. Здобувачі опановують компетентності, необхідні для здійснення викладацької діяльності у ЗВО. Зокрема, програмними результатами навчання передбачено знання традиційних та інноваційних технологій організації та проведення освітньої діяльності у закладі вищої освіти, основ педагогічної майстерності викладача

Перелік дисциплін на спеціальності

Сучасні технології дошкільного виховання
Організація і управління в дошкільній освіті
Організація наукових досліджень у галузі дошкільної освіти
Технології викладання фахових методик дошкільної освіти
Педагогіка вищої школи
Психологія вищої школи
Філософія освіти
Менеджмент освіти

Сфери застосування отриманих знань

Заклади дошкільної освіти

Проєктуй, плануй, контролюй та ефективно організовуй освітній процес у закладах дошкільної освіти з використанням сучасних засобів, методів, прийомів, технологій. Упроваджуй в практику наукові розробки, спрямовані на підвищення якості освітньої діяльності та освітнього середовища в системі дошкільної освіти. Отримані знання допоможуть магістрам працевлаштуватися у ЗДО різних форм власності, обійняти посади керівника (директора) закладу дошкільної освіти, завідувача дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка), менеджера (управителя) систем якості (012 Дошкільна освіта), вихователя закладу дошкільної освіти, гувернера, вихователя-методиста, методиста дошкільної освіти, інспектора з дошкільного виховання, інспектора-методиста

Заклади фахової передвищої, вищої освіти

Здатність компетентно розв’язувати складні задачі й проблеми в організації та моніторингу освітнього процесу в системі вищої освіти або в процесі навчання фахівців із дошкільної освіти в закладах вищої освіти. Випускники можуть працевлаштуватися на посаду викладача закладу фахової перед вищої освіти, асистента, викладача закладу вищої освіти

Перспективи кар`єрного росту

Керівник (директор) закладу дошкільної освіти

завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка)

менеджер (управитель) систем якості

Можливе продовження освіти за освітньо-науковим рівнем доктора філософії та набуття додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих