Магістр

Вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти інтегрованих навчальних курсів природничої галузі

Спеціальність:014 Середня освіта «Природничі науки»
Освітньо-професійна програма:Середня освіта (Природничі науки)
Факультет:Здоров’я людини  та природничих наук
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1230855 Фіксована
1170688 Небюджетна
Термін навчання:11.09.2023 – 31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023 – 21.08.2023
Ліцензійний обсяг:25
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)26 775 грн

Хочеш набути та/або удосконалити знання, уміння, компетентності одразу з кількох дисциплін і методик їх навчання, а саме фізики, хімії, біології та інтегрованих навчальних курсів з природничих наук?
Тоді ми чекаємо саме на Тебе!
Отримай інтегровану підготовку вчителя та викладача, спроможного здійснювати педагогічну, інноваційну та дослідницьку діяльність у сфері природничої освіти! Ти зможеш поглибити розуміння сутності сучасної природничо-наукової картини світу та місця у ній людини, ролі новітніх досягнень природничих наук у реалізації стратегій сталого розвитку біосфери та суспільства; отримати сучасні знання про функціонування природних систем різного рівня організації; застосовувати теорії, принципи і методи фізики, хімії, біології і природничих наук для розв’язання складних міждисциплінарних наукових і прикладних задач. Ти набудеш здатності організовувати та здійснювати освітній процес у закладах загальної середньої, передвищої та вищої освіти; обирати і застосовувати новітні ефективні технології навчання, забезпечуючи в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного здобувача освіти відповідно до його індивідуальних особливостей і потреб

Природничі науки змінюють життя кожної людини і відіграють важливу роль у сталому розвитку як нашої країни, так і загалом світу. У системі професійної педагогічної освіти до недавнього часу не здійснювалася фахова підготовка і/або перепідготовка учителів та викладачів, котрі мали б цілісну природничу освіту, й могли викладати як окремі, так і інтегровані природничі предмети. І лише у 2016 році Наказом Міністерства освіти і науки України № 506 до Переліку предметних спеціальностей додано нову: 014.15 «Середня освіта (Природничі науки)»

Переваги

Затребуваність на ринку праці

014.15 «Середня освіта (Природничі науки)» є широкою предметною спеціальністю, необхідною в умовах реформування освіти в Україні. Вона забезпечує підготовку вчителів, які можуть викладати як окремі предмети (фізику, хімію, біологію), так і інтегровані природничі курси: у 5-6 класах Нової української школи, а також у 10-11 класах, які навчаються за суспільно-гуманітарним профілем

Широкий спектр освітньої діяльності

Окрім професії учителя закладів загальної середньої освіти, дана освітня програма дає змогу здобути кваліфікацію викладача інтегрованих навчальних курсів природничої галузі закладів фахової передвищої та вищої освіти; організатора гуртків природничого спрямування у закладах позашкільної освіти.

Самореалізація та розвиток морально-етичних якостей особистості

У здобувачів вищої освіти є перспективи творчо реалізувати особисті здібності через навчання природничих наук у їх єдності та взаємозв'язку і для навчання інших. Досягнення програмних результатів навчання на освітній програмі дозволять сформувати фахівця, який володітиме не лище професійними, а й світоглядними якостями, соціально-комунікативними навичками, морально-етичними цінностями. Здобувачі матимуть змогу проявити активну громадянську позицію через набуття досвіду волонтерської та екологічної діяльності (практична допомога особам з особливими потребами, участь в екологічних акціях)

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Навчання за програмою Erasmys+

На основі двохсторонніх угод між Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка та закладами вищої освіти країн-партнерів іс. здобувачі можуть стати учасниками академічних обмінів в рамках програми Еразмус+ КА1 та поїхати до іншої європейської країни на навчання

Досвід учительства у нових перспективах

Досвід гімназійних традицій через постаті Івана Франка, Івана Верхратського, Василя Стефаника, Леся Мартовича є підгрунтям для формування нових креативних освітніх ідей при вивченні природничих наук у єдності з інноваційними технологіями. Вивчення природничих наук та методик їх навчання і викладання має успішну перспективу в умовах НУШ

Перелік дисциплін на спеціальності

Педагогіка вищої школи
Психологія вищої школи
Менеджмент освіти
Філософія освіти
Вибрані питання фізики та методики її навчання
Вибрані питання хімії та методики її навчання
Вибрані питання біології та методики її навчання
Інноваційні технології навчання природничих наук
Концепції сучасного природознавства з методикою навчання природничих наук
Методика викладання інтегрованих навчальних курсів природничої галузі у закладах фахової передвищої, вищої освіти

Сфери застосування отриманих знань

Учитель природничих наук в умовах НУШ

Важливість педагогічної складової – вміння творчо мислити, впроваджувати знання у педагогічну діяльність, креативно поєднувати відомості фізики, хімії, біології для ефективного навчання школярів

Викладач інтегрованих навчальних курсів природничої галузі

Вміння здобувати природничі знання з використанням наукових досягнень та впровадження їх в педагогічний процес у контексті перспективного практичного застосування знань, умінь та компетенцій на основі інноваційних підходів

Перспективи кар`єрного росту

Головний спеціаліст міського відділу освіти

Проректор, ректор

Начальник відділу освіти

Міністр

Директор, педагогічний працівник комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Директор, заступник директора закладу загальної середньої освіти

Завідувач кафедри

Декан факультету