Магістр

Вчитель німецької і англійської мов та зарубіжної літератури, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти

Спеціальність:014 «Середня освіта Німецька мова та зарубіжна література)
Освітньо-професійна програма:Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська))
Факультет:Української та іноземної філології
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1235262 Фіксована
1235230 Небюджетна
Термін навчання:11.09.2023 – 31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023 – 21.08.2023
Ліцензійний обсяг:25
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)26 775 грн
Вчитель німецької і англійської мов

Якщо прагнеш оволодіти німецькою та англійською мовами одночасно з новітніми методами і технологіями їх викладання – обирай спеціальність Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)). Відповідна освітня програма забезпечує комплексний розвиток німецькомовних та англомовних компетентностей в контексті національно-культурних особливостей народів-носіїв цих мов та набуття вмінь їх викладання у закладах загальної середньої освіти, фахової перед вищої та вищої освіти. Вона знайомить з актуальними тенденціями в галузі германістики, лінгводидактики, передбачає проходження навчальної педагогічної практики та реалізацію освітніх і наукових проєктів різноманітної проблематики

Переконайся, що німецька мова в поєднанні з англійською – запорука успішної життєдіяльності в сучасному відкритому і багатомовному світі, а кваліфікація учителя цих мов – можливість повноцінної професійної самореалізації!

Переваги

Дві предметні спеціальності

Спеціальність Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)) передбачає вивчення двох іноземних мов – німецької та англійської, а також зарубіжної літератури, завдяки чому гарантує формування широкого спектру фахових компетентностей й таким чином створює передумови для успішної професійної педагогічної та наукової діяльності в різних сферах і закладах, як-от: школи, коледжі, позашкільні установи, мовні центри, видавництва тощо

Інноваційна спрямованість

Спеціальність Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)) орієнтована на найновіші наукові досягнення в сферах германської філології, літературознавства, культурології, лінгводидактики, виразно акцентує актуальні тенденції в галузі іншомовної освіти, знайомить із новітніми підходами і технологіями викладання німецької і англійської мов, уможливлює доступ до інформаційних (друкованих та електронних) ресурсів світу, досягнень сучасної науки та економіки, суттєво сприяє розширенню світогляду, пізнання культури і звичаїв інших народів тощо

Єдність теорії і практики

Спеціальність Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)) передбачає взаємопов’язане опанування актуальними психолого-педагогічними, лінгводидактичними, лінгвістичними, літературознавчими, компаративними тощо теоріями та вміннями їх практичного використання в процесі реалізації комплексних завдань і обов’язків вчителя німецької та англійської мов і зарубіжної літератури в умовах сьогодення

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Студентоцентрованість

Реалізація освітньої програми Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)) в ДДПУ ім. Івана Франка передбачає побудову навчального процесу на засадах взаємної поваги між усіма його учасниками, врахування пріоритетів студентів, їх активне залучення до планування та організації навчальної діяльності, наявність процедур реагування на студентські звернення тощо

Залучення носіїв німецької та англійської мов до освітнього процесу

В ході реалізації освітньої програми Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)) ДДПУ ім. Івана Франка активно практикується проведення гостьових лекцій досвідчених викладачів зарубіжних, зокрема німецьких та австрійських, закладів вищої освіти, проведення науково-практичних конференцій, інтенсивних семінарів, олімпіад, культурно-мистецьких форумів із закордонними учасниками, зокрема міжнародного форуму «Дні Австрії в Дрогобичі» тощо

Програми міжнародної академічної мобільності

ДДПУ ім. Івана Франка пропонує широкі перспективи для міжнародної мобільності в рамках освітньої програми Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)). Зокрема завдяки участі у міжнародній програмі з академічного обміну «Еразмус+» (номер договору № 37/01-3Д/69 від 17.10.2017 р.) здобувачі цієї спеціальності мають змогу провести навчальний семестр в закладах вищої освіти німецькомовних країн – Відня, Ґрацу, Зальцбурґа, Інсбрука, Лінца (Австрія), Ґрайфсвальда (Німеччина)

Реалізація індивідуальних освітніх інтересів

В рамках освітньої програми Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)) ДДПУ ім. Івана Франка передбачено широкий перелік вибіркових курсів та гуртків для реалізації різноманітних індивідуальних освітніх, розвивальних запитів студентів, удосконалення їхніх особистісних і професійних якостей, набуття досвіду науково-пошукової роботи

Перелік дисциплін на спеціальності

Загальне мовознавство
Методика викладання німецької мови у закладах середньої освіти ІІІ ступеня
Методика викладання англійської мови у закладах середньої освіти ІІІ ступеня
Порівняльна типологія німецької та української мов
Культура усного і писемного німецького мовлення
Практичний курс англійської мови
Загальнотеоретичний курс англійської мови
Теорія і практика перекладу // Етноорієнтована методика навчання німецької мови (за вибором студента)
Література Великої Британії // Країнознавство Великої Британії (за вибором студента)
Ділова англійська мова (В2) // Комунікативна граматика англійської мови (В2) (за вибором студента)
Англійська мова за рівнями (В2) // Аналітичне читання англомовних текстів(В2) (за вибором студента)

Сфери застосування отриманих знань

Загальна середня освіта

Набуті зі спеціальності Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)) знання і вміння дають змогу творчо й ефективно планувати і здійснювати процес навчання школярів німецької та англійської мов і зарубіжної літератури, якісно і відповідально виконувати професійні обов’язки вчителя цих дисциплін та успішно самореалізуватися у теперішніх динамічних умовах педагогічної і наукової діяльності.

Позакласна, позашкільна робота

Освоєні в межах спеціальності Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)) компетентності стануть у нагоді в процесі позашкільної роботи з дітьми, зокрема при організації німецькомовних, англомовних, літературних гуртків, клубів, сприятимуть продукуванню креативних ідей і заходів як засобів зацікавлення і підвищення мотивації дітей до вивчення іноземних мов

Перспективи кар`єрного росту

Вчитель закладів загальної середньої, передвищої та вищої освіти

Перекладач; Редактор/видавець

Здобуття освіти міжнародного рівня

Підвищення освітньо-кваліфікайійного рівня за кордоном

Налагодження контактів з бізнес-партнерами, інвесторами і т.п

Фахівець в галузі освіти та навчання

Педагог-організатор

Гід/екскурсовод; Менеджер проектів