Бакалавр

Вчитель німецької і англійської мов та зарубіжної літератури, викладач закладу фахової передвищої освіти

Спеціальність: 014 Середня освіта
(Німецька мова та
зарубіжна література)
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Мова і
література (німецька,
англійська))
Факультет: Української та іноземної філології
Форма здобуття освіти: Денна
Основа вступу Повна загальна середня освіта
ID пропозиції: 1359850 Відкрита (НМТ)
Термін навчання: 01.09.2024-30.06.2028
Термін подачі заяв та документів: 19.07.2024-31.07.2024
Ліцензійний обсяг: 50
Обсяг державного замовлення: 14
Вартість навчання за рік (контракт) 28 000 грн

Вступники допускаються до конкурсного відбору в разі наявності конкурсного бала:
Для вступу на бюджет від 130 балів
Для вступу на контракт від 100 балів
Мінімальний прохідний бал на бюджет у 2022р – 126.933 балів

Вчитель німецької і англійської мов

Прагнеш оволодіти німецькою та англійською мовами одночасно з новітніми методами і технологіями їх викладання – обирай спеціальність Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)). Відповідна освітня програма забезпечує комплексний розвиток німецькомовних та англомовних компетентностей в контексті національно-культурних особливостей народів-носіїв цих мов та набуття вмінь їх викладання в закладах загальної середньої освіти. Вона знайомить з актуальними тенденціями в галузі германістики, лінгводидактики, передбачає проходження навчальної педагогічної практики та реалізацію цікавих проєктів різноманітної проблематики

Переконайся, що німецька мова в поєднанні з англійською – запорука успішної життєдіяльності в сучасному відкритому і багатомовному світі, а кваліфікація учителя цих мов – можливість повноцінної професійної самореалізації

Переваги

Дві предметні спеціальності

Спеціальність Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)) передбачає вивчення двох іноземних мов – німецької та англійської, а також зарубіжної літератури, завдяки чому гарантує формування широкого спектру фахових компетентностей й таким чином створює передумови для успішної професійної діяльності в різних сферах і закладах, як-от: школи, позашкільні установи, мовні центри тощо.

Інноваційна спрямованість

Спеціальність Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)) орієнтована на найновіші наукові досягнення в сферах германської філології, літературознавства, культурології, лінгводидактики, виразно акцентує актуальні тенденції в галузі іншомовної освіти, знайомить із новітніми підходами і технологіями викладання німецької і англійської мов.

Єдність теорії і практики

Спеціальність Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)) передбачає взаємопов’язане опанування актуальними психолого-педагогічними, лінгводидактичними, лінгвістичними, літературознавчими тощо теоріями та вміннями їх практичного використання в процесі реалізації комплексних завдань і обов’язків вчителя німецької та англійської мов і зарубіжної літератури в умовах сьогодення.

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Студентоцентрованість

Реалізація освітньої програми Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)) в ДДПУ ім. І. Франка передбачає побудову навчального процесу на засадах взаємної поваги між усіма його учасниками, врахування пріоритетів студентів, їх активне залучення до планування та організації навчальної діяльності, наявність процедур реагування на студентські звернення тощо.

Залучення носіїв німецької та англійської мов до освітнього процесу

В ході реалізації освітньої програми Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)) ДДПУ ім. І. Франка активно практикується проведення гостьових лекцій досвідчених викладачів зарубіжних, зокрема німецьких, австрійських, закладів вищої освіти, проведення конференцій, форумів із закордонними учасниками, зокрема міжнародного форуму «Дні Австрії в Дрогобичі»

Програми міжнародної академічної мобільності

ДДПУ ім. І. Франка пропонує широкі перспективи для міжнародної мобільності в рамках освітньої програми Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)). Зокрема завдяки участі у міжнародній програмі з академічного обміну «Еразмус+» (номер договору № 37/01-3Д/69 від 17.10.2017 р.) здобувачі цієї спеціальності мають змогу провести навчальний семестр в закладах вищої освіти німецькомовних країн.

Реалізація індивідуальних освітніх інтересів

В рамках освітньої програми Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)) ДДПУ ім. І. Франка передбачено широкий перелік вибіркових курсів та гуртків для реалізації різноманітних індивідуальних освітніх, розвивальних запитів студентів, удосконалення їхніх особистісних і професійних якостей.

Перелік дисциплін на спеціальності

Практика усного і писемного німецького мовлення
Практична граматика німецької мови
Теоретична граматика німецької мови
Теоретична фонетика німецької мови
Історія німецької мови
Лексикологія німецької мови
Стилістика та інтерпретація німецького тексту
Шкільний курс німецької мови та методика її навчання
Практичний курс англійської мови
Шкільний курс англійської мови та методика її навчання

Сфери застосування отриманих знань

Загальна середня освіта

Набуті зі спеціальності Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)) знання і вміння дають змогу творчо й ефективно планувати і здійснювати процес навчання школярів німецької та англійської мов і зарубіжної літератури, якісно і відповідально виконувати професійні обов’язки вчителя цих дисциплін та успішно самореалізуватися в теперішніх динамічних умовах педагогічної діяльності.

Позакласна, позашкільна робота

Освоєні в межах спеціальності Середня освіта (Мова та література (німецька, англійська)) компетентності стануть у нагоді в процесі позашкільної роботи з дітьми, зокрема при організації німецькомовних, англомовних, літературних гуртків, клубів, сприятимуть продукуванню креативних ідей і заходів як засобів зацікавлення і підвищення мотивації дітей до вивчення іноземних мов

Перспективи кар`єрного росту

Вчитель закладів загальної середньої освіти

Фахівець в галузі освіти та навчання

Асистент вчителя

Педагог-організатор

Керівник гуртка

викладач закладу фахової передвищої освіти