Магістр

Вчитель географії, біології та здоров’я людини, викладач закладу фахової передвищої вищої освіти

Спеціальність:014 Середня освіта «Географія»
Освітньо-професійна програма:Середня освіта (Географія, біологія та здоров`я людини)
Факультет:Здоров’я людини  та природничих наук
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1225379 Фіксована
1225271 Небюджетна
Термін навчання:11.09.2023 – 31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023 – 21.08.2023
Ліцензійний обсяг:40
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)26 775 грн
Вчитель географії

Перевагою освітньої програми є її спрямованість на сталий розвиток. Впровадження засад сталого розвитку у Дрогобицькому регіоні є особливо актуальним. Дрогобицька агломерація ‒ це один з найпотужніших економічних районів, де поряд з територіями промислового комплексу та техногенно-деградованим зонами міст Дрогобич, Борислав, Стебник, знаходяться курортно-рекреаційні зони Трускавця, Східниці, а також об’єкти природо-заповідного фонду. Навчаючись на цій освітній програмі зможете отримати фахові знання з географії, біології та основ здоровʼя і здобути кваліфікацію «Магістр середньої освіти» та здобути професійну кваліфікацію – «Вчитель географії, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти, вчитель біології та основ здоров’я»

Переваги

Учитель – наставник

Учитель – це унікальна професія, поза часом, модою і географії. Будучи однією з найдавніших, вона залишається затребуваною і донині. Наші випускники здатні користуватися новітніми досягненнями географії, біології та науки про людину, необхідними не лише для професійної, а й дослідницької та інноваційної діяльності

Вибір професії – крок у майбутнє

Навчаючись за нашою освітньою програмою ви набудете вмінь здійснювати наукові дослідження, володіти сучасною методологією, принципами та методами навчання та наукових досліджень, користуватися сучасними інформаційними технологіями та аналізувати інформацію в галузі географії, біології та здоров’я людини

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Дрогобич – місто знань

У Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка забезпечують освітній процес високо-кваліфіковані викладачі, науковці. Потужна база практик, співпраця з освітніми та промисловими закладами. Значну увагу приділяють студентоцентрованому навчанні. Викладачі застосовують проблемноорієнтоване навчання, індивідуально-творчий підхід, навчання через виробничу (педагогічну) практику, навчання на основі досліджень тощо. Викладання проводиться на високому рівні із інноваційним підходом до навчання, застосовують інформаційно-комунікаційні технології тощо. Студенти мають можливість навчатися за прогамою Erasmus+ у європейських закладах освіти та за програмою «Подвійне навчання».
Здобуття ступеня вищої освіти – «Магістр» за предметними спеціальностями 014.07 «Середня освіта (Географія)» та 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» передбачає фахову підготовку на факультеті здоров’я людини та природничих наук, за участю професорсько-викладацького складу кафедри медико-біологічних дисциплін, географії та екології та кафедри біології та хімії

Перелік дисциплін на спеціальності

Методика навчання географії у закладах середньої освіти III ступеня
Методика навчання біології та екології у закладах середньої освіти III ступеня
Географічне краєзнавство
Стратегія сталого розвитку
Методологія наукових досліджень
Регуляція обміну речовин
Політична географія
Конструктивна географія
Географія глобальних проблем
Освітні технології навчання географії
Фізіологічні основи навчальної діяльності

Сфери застосування отриманих знань

Обрана спеціальність передбачає підготовку до виконання функціональних обов’язків учителя географії, біології та основ здоров’я, класного керівника у закладах загальної середньої освіти, організатора гуртків географічного та біологічного спрямувань, викладача закладів професійної (професійно-технічної) освіти, формування готовності до самоосвіти та професійного самовдосконалення впродовж життя

Освітній процес за освітньою програмою відбувається в аудиторіях та лабораторіях, обладнаних аудіовізуальною апаратурою і необхідними технічними засобами навчання. У навчальній роботі за освітньою програмою використовуються технічні засоби, зокрема мультимедійні проектори, комп’ютери, географічні карти, глобуси, біноклі, колекція гірських порід та мінералів, ґрунтові профілі, набір препарувальних інструментів, набори мікропрепаратів, макети квітів, гербарні колекції, лабораторний посуд, хімічні реактиви, муляжі, макети, таблиці

Перспективи кар`єрного росту

Вчитель спеціалізованого закладу загальної середньої освіти

Викладач закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Викладач закладу фахової передвищої освіти

Викладач закладу вищої освіти

Педагог-організатор

Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Вчитель закладу загальної середньої освіти