Бакалавр

Вчитель біології та основ здоров’я, викладач закладу фахової передвищої освіти, вчитель хімії

Спеціальність:014 «Середня освіта «Біологія та здоров’я людини»
Освітньо-професійна програма:Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)
Факультет:Здоров’я людини  та природничих наук
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуПовна загальна середня освіта
ID пропозиції:1355616 Відкрита (НМТ/ЗНО)
Термін навчання:01.09.2024-30.06.2028
Термін подачі заяв та документів:19.07.2024-31.07.2024
Ліцензійний обсяг:50
Обсяг державного замовлення:14
Вартість навчання за рік (контракт)28 000 грн

Вступники допускаються до конкурсного відбору в разі наявності конкурсного бала:
Для вступу на бюджет від 130 балів
Для вступу на контракт від 100 балів
Мінімальний прохідний бал на бюджет у 2022р – 137.700 балів

Вчитель біології

Навчання спрямоване на формування професійних компетентностей майбутніх вчителів біології, основ здоров’я, хімії закладів загальної середньої освіти та фахової передвищої освіти.
Програма базується на сучасних наукових знаннях про цілі і цінності загальної освіти у галузі біології, основ здоров’я, хімії, проблеми впровадження сучасних педагогічних технологій у освітній процес закладів загальної середньої освіти, традиційні та інноваційні підходи до їх вирішення засобами сучасної педагогічної науки, створення у системі освіти умов для усвідомлення всіма учасниками освітнього процесу життя і здоров’я особистості як найвищих цінностей.
Програма передбачає вивчення теоретичних основ біологічних, хімічних наук, наук про здоров’я людини, загальної і вікової психології, методики навчання біології та основ здоров’я. Частина фахових дисциплін викладається англійською мовою. Істотна увага приділяється набуттю студентами так званих м’яких навичок (soft skills)

Освітні стандарти висувають нові вимоги до сучасного вчителя. Майбутнє за тими спеціалістами, які здатні допомогти учням вибудувати власну освітню траєкторію, навчити самостійно здобувати знання та набувати необхідних компетентностей.

Переваги

Майбутнє – визначає вчитель

На сьогоднішній час спеціальність є дуже важливою, оскільки біологія охоплює всі дослідження життєвих процесів починаючи від молекулярного до біосферного. Біологічні знання – обов’язковий компонент загальнолюдської культури, основа формування наукової картини всього світу. Кожна людина хоче бути здоровою. Але, зберегти власне здоров’я складно без знань елементарних законів біології. Біологія прищеплює основи здорового способу життя тощо. Передбачені ОП програмні результати навчання, система загальних та фахових компетентностей, дозволять сформувати фахівця, який володітиме професійними, світоглядними якостями, морально-етичними цінностями, здатного здійснювати компетентнісне навчання біології, основ здоров’я, хімії в умовах Нової української школи. Біологія інтегрується з інформаційними та нанотехнологіями і це змінює наше життя. Такі галузі як медицина, сільське господарство, охорона навколишнього середовища – розвиваються на базі нових відкриттів у біології. Саме вчитель біології це престижна та успішна професія, що має широкі можливості працевлаштування у різних сферах освіти, науки і виробництва.

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Педагог – з високим рівнем професіоналізму й мобільності

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – став базою для підготовки вчителів шкіл як Львівської, так і інших областей західної частини нашої держави. Франковий вуз упродовж багатьох років демонструє сталу тенденцію до розвитку, активно співпрацює з вузами –побратимами з країн ЄС. Вивчаючи спеціальність у нашому вузі, можна отримати якісну європейську освіту паралельно навчаючись в Академії Полонійній в Ченстохові (Польща) за спеціальностями «Біотехнологія», «Інтегроване управління навколишнім середовищем» та здобути досвід роботи з високотехнологічним обладнанням у європейських лабораторіях. Саме це забезпечує можливість готувати конкурентоспроможних і запитуваних фахівців, які відповідають сучасним вимогам суспільства на ринку праці.

Перелік дисциплін на спеціальності

Анатомія людини
Фізіологія людини і тваринФізіологія та біохімія рослин
Фізіологія та біохімія рослин
Цитологія з основами гістології
Вікова фізіологія та шкільна гігієна
Імунологія
Історія біології
Методика навчання основ здоров’я
Молекулярна біологія
Екологія та раціональне використання ресурсів
Теорії еволюції
Біохімія
Ботаніка
Генетика з основами селекції
Зоологія
Аналітична хімія
Неорганічна хімія
Органічна хімія

Сфери застосування отриманих знань

Педагог – суб’єкт активного навчання

Мета будь якого навчання – отримати знання і навички, необхідні для подальшої роботи, яка буде корисна для суспільства.
Підготовка вчителя для навчання шкільних предметів біологія, хімія, основи здоров’я;
Підготовка до виконання функціональних обов’язків учителя біології, основ здоров’я та хімії, класного керівника у закладах загальної середньої освіти, організатора гуртків біологічного та хімічного спрямувань;
викладача біології закладу фахової передвищої освіти, формування готовності до самоосвіти та професійного самовдосконалення впродовж життя.

Учитель, як суб’єкт дослідницької діяльності

Важливою умовою успішного становлення особистості майбутнього вчителя як професіонала, є не засвоєння готових знань, а розвиток його здібностей до оволодіння методами наукового пізнання, що надають можливість самостійно здобувати знання та творчо використовувати їх у процесі педагогічної діяльності.
Креативна освіта передбачає творчість учнів у навчанні завдяки їх особистому залученню до активного пізнання, дослідження. Будує креативну освіту –креативний вчитель, який творчо реалізує свої педагогічні здібності розвиває і укріплює внутрішній потяг до самовдосконалення, вбачає сенс в творчому пошуку разом з учнями.
Керівництво гуртками біологічного, хімічного та здоров’язбережувального спрямування.

Перспективи кар`єрного росту

Продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Методист

Організатор гуртків біологічного та хімічного спрямувань

Педагог-організатор