Магістр

Вчитель біології та здоров’я людини, хімії, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти

Спеціальність:014 Середня освіта «Біологія та здоров’я людини»
Освітньо-професійна програма:Середня освіта (Біологія та здоров`я людини, хімія)
Факультет:Здоров’я людини  та природничих наук
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1230287 Фіксована
1230720 Небюджетна
Термін навчання:11.09.2023 – 31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023 – 21.08.2023
Ліцензійний обсяг:40
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)26 775 грн
Вчитель біології

Освітньо-професійна передбачає підготовку до виконання функціональних обов’язків вчителя біології та основ здоров’я та хімії, класного керівника у закладах загальної середньої освіти, організатора біологічного, екологічного, валеологічного та хімічного гуртків, а також викладача закладу фахової передвищої, вищої освіти та закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Формування готовності до самоосвіти та професійного самовдосконалення, поглиблення теоретичних та практичних знань, які необхідні у подальшій педагогічній діяльності як вчителі та викладача. Набуті знання надають широкі можливості діяльності, які затребувані на українському та міжнародному ринку праці

Акцент державних та міжнародних інституцій звернено на екологічний стан довкілля, збалансоване природокористування та збереження здоров’я людини. Тому підготовка фахівців за даною освітньою програмою є актуальною та перспективною на даний час

Переваги

Широкий спектр освітньої діяльності Можливість працювати у закладах середньої освіти

Можливість працювати у позашкільних, професійно-технічних навчальних закладах

Можливість працювати у закладах передвищої, вищої освіти

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Практикуючі фахівці в галузі середньої та вищої освіти

Дана ОП є міждисциплінарна, передбачає поєднання природничо-наукової та здоров’язбережувальної освітньої діяльності. Пропонує поглиблене вивчення біорізноманіття з акцентуванням на регіональних особливостях Прикарпатського регіону та природних об’єктів передгірських систем для впровадження засад сталого розвитку. Тому підготовка фахівців спрямована на розв’язання складних задач і проблем в галузі освіти при здійсненні професійної діяльності і передбачає проведення досліджень із застосуванням інноваційних методів та цифрових технологій.
Крім цього, на основі двохсторонніх угод між Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка та закладами вищої освіти України та країн-партнерів можливість вдосконалення за програмою Erasmys+

Перелік дисциплін на спеціальності

Педагогіка вищої школи
Психологія вищої школи
Менеджмент освіти
Філософія освіти
Методика викладання біологічних дисциплін у закладах вищої освіти
Методика викладання хімічних дисциплін у закладах вищої освіти
Методологія наукових досліджень
Інноваційні методи навчання біології та хімії
Актуальні проблеми сучасної біології
Теоретичні питання сучасної хімії

Сфери застосування отриманих знань

Вчитель біології, основ здоров’я та хімії закладів середньої освіти

Отримані теоретичні та практичні знання дозволять працювати у закладах середньої освіти як вчитель біології, основ здоров’я та хімії. Підвищувати професійні якості здобуваючи вищу категорію та звання вчитель-методист, здійснювати кар’єрний ріст як керівник у закладах середньої освіти та отримувати провідні посади у відділі освіти

Спеціаліст позашкільних закладів

Практико-орієнтований характер освітньої програми передбачає підготовку фахівців-практиків, що відповідають напряму програми, та підсилює цілісний зв’язок теоретичної та практичної підготовки, що допоможе застосувати отримані знання при роботі у натуралістичних та екологічних центрах тощо

Викладач професійно-технічних закладів, закладів перед вищої та вищої освіти

Можливість здійснювати викладацьку діяльність у всіх закладах освіти та можливість навчання за програмами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Перспективи кар`єрного росту

Вчитель біології, основ здоров’я та хімії закладів середньої освіти

Педагог-організатор у закладах середньої освіти

Спеціаліст натуралістичного та екологічного центрів

Методист Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Директор, заступник директора гімназії, ліцею

Спеціаліст міського відділу освіти

Викладач фахових дисциплін коледжів, технікумів

Викладач університетів та інститутів

Викладач професійно-технічного навчального закладу