Бакалавр Заочна

Практична психологія

Спеціальність:053 «Психологія»
Освітньо-професійна програма:Практична психологія
Факультет:lсторії,педагогіки та психології
Форма здобуття освіти:Заочна
Основа вступуПовна загальна середня освіта
ID пропозиції:1330619 Небюджетна
Термін навчання:01.09.2024-30.06.2028
Термін подачі заяв та документів:19.07.2024-31.07.2024
Ліцензійний обсяг:50
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)18 000 грн
Практична психологія

Шукаєте спеціалізованих знань з психології – теоретичних, методологічних та практичних, які Ви будете використовувати у багатьох сферах сучасного життя? Обирайте практичну психологію! Ви будете вивчати наукові уявлення про природу психіки, закономірності розвитку, функціонування психічних явищ, методи та технології психодіагностики, психокорекції, індивідуального психологічного консультування, психопрофілактики та просвітницької діяльності для розв’язання різного характеру психологічних та соціальних проблем особистості і групи.

Переконайся, що практична психологія забезпечує розвиток здатності до застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності, а знання в цій галузі дозволять Вам ефективно взаємодіяти з людьми!

Переваги

Особистісний розвиток

Підготовка фахівців з психології, що володіють загальними та фаховими компетентностями, достатніми для продукування ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності практичного психолога.

Професійний розвиток

Підготовка конкурентоспроможного фахівця у якого сформовані програмні результати навчання в галузі практичної психології, здатного забезпечити надання кваліфікованої психологічної допомоги фізичним особам, організаціям, окремим групам населення.

Практична психологія у сучасних українських реаліях

Підготовка фахівців спрямована на формування готовності до здійснення професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, відповідно до етичних норм роботи психолога та професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення актуальних задач діяльності практичного психолога в галузі соціальних та поведінкових наук.

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Компетентні викладачі

Висококваліфіковані та досвідчені викладачі, кандидати та доктори психологічних наук, доценти та професори в галузі практичної психології надають можливість студентам отримати якісні знання та практичний досвід. Викладачі використовують інтерактивні методи навчання та стимулюють студентів до самостійної роботи та розвитку професійних навичок. Також викладачі постійно вдосконалюють свої знання та компетенції, що дозволяє їм бути в тренді сучасних тенденцій та підходів у практичній психології.

Інноваційні методи навчання

Ми знаємо ефективний спосіб вдосконалення навичок та компетенцій і використовуємо інноваційні методи навчання, такі як онлайн-курси, вебінари, практичні заняття та проекти, конференції здобувачів вищої освіти, що дає можливість студентам отримати більше практичного досвіду та підготуватися до вимог сучасного ринку праці. Крім того, застосування сучасних технічних засобів допомагає покращити якість навчання та практики.

Міжнародний досвід

Наші партнерські відносини з іноземними університетами, дають можливість студентам отримати міжнародний досвід та поглибити знання в галузі практичної психології на міжнародному рівні. Також діють програми обміну студентами, що дозволяє студентам відвідувати інші країни та отримувати новий досвід. Міжнародна академічна мобільність забезпечується співпрацею з європейськими університетами

Професійні можливості

Здобувачі вищої освіти мають можливість проходження практики в провідних психологічних центрах та організаціях, що дозволяє студентам здобувати реальний досвід та знайомитися з сучасними методами роботи.
Професійна діяльність практичного психолога реалізується через здійснення психологічної профілактики; здійснення психологічної просвіти щодо психологічного благополуччя та психічного здоров’я; здійснення психологічної діагностики; надання психологічної допомоги за запитом та/або відповідно до виявленої потреби в такій допомозі; здійснення власного професійного розвитку та самоосвіта; співпрацю з педагогічними (науково-педагогічними) працівниками щодо організації ефективної освітньої діяльності та співучасть у створенні, підтримці та розвитку психологічно безпечного освітнього середовища в закладі освіти; здійснення організаційно-методичної діяльності під час виконання трудових функцій.

Перелік дисциплін на спеціальності

Загальна психологія
Історія української та зарубіжної психології
Порівняльна та диференційна психологія
Психофізіологія
Практикум з загальної психології
Вступ до спеціальності
Математичні методи в психології
Педагогіка
Соціальна психологія
Психологія розвитку
Психологія освіти
Психологія взаємодії
Політична психологія
Психологія життєдіяльності та праці
Психодіагностика
Експериментальна психологія
Клінічна психологія з основами патопсихології
Основи психотерапії

Сфери застосування отриманих знань

Психологічна допомога особистості

Формуй наукові уявлення про природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ. Розвивай комунікативні здібності та здатності до застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності. Набудь навички для здійснення психологічної профілактики, просвіти, діагностики та надання психологічної допомоги.

Практичний психолог закладу освіти

Вивчай теоретичні та практичні аспекти психічних явищ, особливості їх виникнення, функціонування та розвитку; поведінку, діяльність, вчинки; взаємодію людей у соціальних групах. Спеціалізовані знання допоможуть тобі оптимізувати міжособистісну взаємодію та розвивати психологічно безпечне освітнє середовища в закладі освіти.
Налагоджуй співпрацю з педагогічними працівниками щодо організації ефективної освітньої діяльності.

Перспективи кар`єрного росту

Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Консультант

Практичний психолог

Консультант з питань здорового способу життя

Профконсультант

Психолог