Магістр

Педагогіка вищої школи

Спеціальність:011 Освітні, педагогічні науки
Освітньо-професійна програма:Педагогіка вищої школи
Факультет:Історії, педагогіки та психології
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1131030 Фіксована
1215074 Небюджетна
Термін навчання:11.09.2023 – 31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023 – 21.08.2023
Ліцензійний обсяг:25
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)26 775 грн
Вчитель англійської і німецької мов

Шукаєш спеціалізованих знань з педагогіки вищої школи – теоретичних та практичних, інноваційних методів професійної діяльності, які ти будеш використовувати у багатьох сферах сучасного життя? Зроби ставку на педагогіку вищої школи, основою яких є новітні наукові досягненнях у галузі освіти.
Освітня програма спрямована на формування науково-дослідницької, практичної психолого-педагогічної та іншомовної компетентностей майбутніх фахівців вищої школи.
Педагогіка вищої школи надасть тобі ґрунтовну інформаційну базу для ефективного професійного розвитку, ти отримаєш навички спілкування із студентами, людьми різних професій, з керівництвом, загартуєш розум та інтуїцію, станеш конкурентноспроможним на вітчизняному та закордонному ринку праці

Переконайся, що Педагогіка вищої школи є однією з основ сучасної професійної вищої освіти, а знання в цій галузі дозволять тобі розвивати її переваги у світовому масштабі, а ви самі можете поповнити лави наукової еліти!

Переваги

Вища школа майбутнього

Згідно з даними педагогічних університетів, прогрес у роботі із студентською молоддю визначається ґрунтовною підготовкою висококваліфікованих спеціалістів. Використання нових інноваційних, комп’ютерних технологій, підготовка до виконання науково-дослідницької діяльності та функціональних обов’язків викладача закладів вищої освіти, спрямованість на формування компетентності фахівця, відкривають багато нових можливостей для педагогіки вищої школи

Висококваліфікований кадровий потенціал кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, що налічує 7 докторів та 12 кандидатів педагогічних наук сприятимуть особистісному науковому зростанню здобувачів як на науково-теоретичному, так і практично-прикладному рівні, що дозволить вибрати для себе індивідуальну траєкторію навчання і дослідження

Самореалізація та вирішення актуальних проблем у галузі освіти

Перевага спеціальності − вирішення актуальних проблем у галузі освіти засобами педагогічної, науково-дослідної, проектної, методичної та управлінської діяльності, формування і розвиток їх інтегральних, загальних та професійних компетентностей. Це, в свою чергу, дозволяє ще краще реагувати на потреби освітніх, педагогічних наук, зокрема, вищої освіти. Опанування Педагогіки вищої школи є стартовим майданчиком наукового кар’єрного зростання, зокрема, продовження науково-педагогічних досліджень, здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Практикуючі фахівці нової генерації вищої школи

Ми знаємо ефективний спосіб вдосконалення навичок та компетенцій! Для цього ти можеш скористатися партнерською допомогою та науково-дослідницьким досвідом професорів, доцентів та викладачів університету та обрати навчання на дослідницькій основі, спрямоване на розв’язання прикладних завдань в галузі вищої освіти. Саме у нас будуть враховані твої власні потреби, таланти та запити, які проектуватимуться на сучасні виклики та вимоги науково-технічного прогресу суспільства. Ти здобудеш досвід, необхідний як для педагогічних, так і науково-дослідницьких працівників закладів освіти та пошукачів наукової сфери

Міжнародна кредитна мобільність – пріоритет освітньої програми

На основі реалізації двосторонніх міжнародних угод з питань співробітництва в галузі освіти та науки, підготовки та підвищення кваліфікації працівників Університету, навчання і стажування студентів та аспірантів за кордоном, між Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка та університетами країн-партнерів кожен здобувач має можливість здійснювати дослідження за кордоном.
Постійно оновлюються гранти, стипендіальні програми, зокрема підтримки EURIZON: «Дистанційні дослідницькі гранти для українських дослідників», надійні бази , безкоштовні онлайн курси, курси Еразмус плюс; участь у EU Study Days (Єврошколи) у Представництві ЄС в Україні

Високий рівень матеріально-технічної бази підготовка фахівців вищої освіти

Освітній процес за освітньо-професійною програмою відбувається в аудиторіях та лабораторіях, обладнаних аудіовізуальною апаратурою і необхідними технічними засобами навчання; функціонує лабораторія педагогічної творчості, комп’ютерні лабораторії, оснащені ліцензійними операційними системами та пакетами

Інноваційне підґрунтя освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма базується на новітніх наукових досягненнях у галузі освіти, зокрема, вищої; використання та постійне вдосконалення новітніх методик в освітньому процесі; адаптація до вимог сучасності та відповідність ринку праці

Перелік дисциплін на спеціальності

Моделювання діяльності фахівця
Педагогічне партнерство
Основи педагогічної майстерності
Педагогічна етика
Теорія та практика вищої професійної освіти в Україні
Дидактичні системи у вищій освіті
Педагогічний контроль у системі освіти
Педагогічні технології
Актуальні проблеми освіти
Порівняльна педагогіка
Філософія освіти
Організація управління навчальним процесом у закладі вищої освіти
Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця
Інформаційні технології у закладі вищої освіти
Педагогічна та професійна психологія
Педагогіка вищої школи
Методологія наукових досліджень
Менеджмент освіти
Іноземна мова за професійним спрямуванням

Сфери застосування отриманих знань

Викладач вищого навчального закладу

Проектуй, плануй, контролюй та ефективно керуй власною інноваційною педагогічною та науково-дослідницькою діяльністю та діяльністю студентів в освітньому процесі вищої школи та наукової вітчизняної еліти.
Набувай навичок, необхідних для студентоцентрованого навчання та виховання студентської молоді на засадах компетентнісного, діяльнісного, системного, інтегративного підходів із застосуванням традиційних і інноваційних технологій та методів навчання

Вчитель англійської і польської мов

Молодший науковий співробітник

Вивчай практичні аспекти організації та виконання роботи з проведення досліджень та розробки за окремими розділами, етапами та завданнями тем згідно із затвердженими методиками.
Спеціалізовані знання допоможуть тобі оптимізувати виконання експериментів, проводити спостереження та психолого-педагогічні вимірювання, складати їх описи та формулювати висновки; удосконалювати педагогічний термінообіг та документообіг; брати участь у наукових конференціях, симпозіумах.
Набудь навички самовдосконалення, дослідження та вивчення науково-технічної інформації та постійного вивчення вітчизняного та зарубіжного передового досвіду щодо тематичних наукових досліджень, складання звітів за темою або її розділом

Викладач-стажист

Опановуй та вивчай: стандарти вищої освіти за освітніми спеціальностями; стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Україні з урахуванням сучасних новітніх досягнень в освітній сфері європейських країн; теоретичні та практичні аспекти діяльності у відповідній освітній галузі; основи педагогіки, психології.
Проектуй, плануй, контролюй та ефективно використовуй: методи і способи впровадження освітніх технологій, зокрема дистанційних, застосування й експлуатації комп’ютерної техніки та іншого обладнання в освітньому процесі вищої школи; основні методи пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, розповсюдження інформації, необхідної для здійснення науково-педагогічної діяльності

Завідувач лабораторії

Набувай навичок, необхідних для: керівництва навчальної, науково-дослідницької, контрольно-аналітичної лабораторії відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність органів управління та закладів освіти; об’єднання інтелектуальних, фінансових та матеріально-технічних ресурсів при виконанні наукових досліджень.
Проектуй, плануй, контролюй: впровадження результатів наукових досліджень у виробництво; кадрове, матеріально-технічне, правове та інформаційне забезпечення виконання наукових досліджень; оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах та у наукових виданнях; розвиток кадрового потенціалу та відповідних наукових шкіл

Перспективи кар`єрного росту

Асистент

Доктор філософії в галузі Освіта/Педагогіка

Кандидат педагогічних(психологічних) наук

Доктор педагогічних(психологічних) наук

Керівник закладу освіти

Фахівець з питань безпеки та якості вищої освіти

Фахівець з організації освітнього процесу

Фахівець міського (обласного) відділу освіти