Бакалавр

Філологія (Англійська, німецька мови та літератури (переклад включно))

Спеціальність: 035 Філологія (Германські мови та літератури
(переклад включно), перша – англійська))
Освітньо-професійна програма: Філологія (Англійська, німецька мови та літератури (переклад включно))
Факультет: Української та іноземної філології
Форма здобуття освіти: Денна
Основа вступу Повна загальна середня освіта
ID пропозиції: 1362831 Відкрита (НМТ)
Термін навчання: 01.09.2024-30.06.2028
Термін подачі заяв та документів: 19.07.2024-31.07.2024
Ліцензійний обсяг: 50
Обсяг державного замовлення: 7
Вартість навчання за рік (контракт) 36 000 грн

Вступники допускаються до конкурсного відбору в разі наявності конкурсного бала:
Для вступу на бюджет від 130 балів
Для вступу на контракт від 100 балів
Мінімальний прохідний бал на бюджет у 2022р – 185.3 балів

переклад

Хочете стати професіональним перекладачем? Оберіть спеціальність Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)! Це можливість розвивати мовні навички та вивчити нові мови. Здобувши освіту на спеціальності Філологія (Англійська, німецька мови та літератури (переклад включно)), ви зможете працювати в різних галузях, де потрібен перекладач, або ж професійним фрілансером. Спеціальність Філологія (Англійська, німецька мови та літератури (переклад включно)) – це відмінний вибір для тих, хто цікавиться мовами та культурами різних країн.

 

Знання будь-якої іноземної мови є ознакою освіченості, інтелектуального розвитку людини. Знання англійської та німецької мов є запорукою кар’єрного зростання та фінансової стабільності. Перекладач забезпечує правильну та успішну комунікацію.

Переваги

Гарантія працевлаштування в різноманітних фірмах та закладах

В умовах інтенсивного розширення міжнародних зв’язків та інтеграції України до ЄС виникає потреба у висококваліфікованих фахівцях у сфері перекладу, які вільно володіють англійською та німецькою мовами та здатні сприяти міжнародним відносинам нашої країни. Робота перекладача завжди забезпечує стабільний дохід

Мовні навички поєднуються з іншими навичками та знаннями

Освітня програма «Філологія (Англійська, німецька мови та літератури (переклад включно))» передбачає вивчення двох іноземних мов (англійської та німецької), перекладач повинен мати фундаментальні знання в галузі перекладознавства та лінгвістики, а також вміння забезпечувати комунікацію та надання інформації двома європейськими мовами (англійською та німецькою) у різних галузях господарства, науки та техніки шляхом перекладу текстів різних типів іноземною та рідною мовами

Переклад є однією з важливих форм міжкультурних взаємин

Провідну роль у комунікації переклад відіграє не лише у подоланні культурних бар’єрів, а й у донесенні до іншомовної аудиторії найсучасніших досягнень науки та техніки

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Студентоцентрованість

Реалізація освітньої програми «Філологія (Англійська, німецька мови та літератури (переклад включно))» в ДДПУ ім. І. Франка передбачає побудову навчального процесу на засадах взаємної поваги між усіма його учасниками, врахування пріоритетів студентів, їх активне залучення до планування та організації навчальної діяльності, наявність процедур реагування на студентські звернення тощо

Кадрове забезпечення програми

Реалізацію освітньої програми «Філологія (Англійська, німецька мови та літератури (переклад включно))» в ДДПУ ім. І. Франка забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які за кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної діяльності

Програми міжнародної академічної мобільності

ДДПУ ім. І. Франка пропонує широкі перспективи для міжнародної мобільності в рамках освітньої програми «Філологія (Англійська, німецька мови та літератури (переклад включно))». Зокрема завдяки участі у міжнародній програмі з академічного обміну «Еразмус+» (номер договору № 37/01-3Д/69 від 17.10.2017 р.) здобувачі цієї спеціальності мають змогу провести навчальний семестр в закладах вищої освіти європейських країн

Якісна навчально-методична та науково-дослідницька база

В процесі навчання фахових лінгвістичних та перекладознавчих дисциплін застосовуються новітні методики викладання. Студенти мають доступ до сучасних науковометричних баз даних, можливість публікувати результати наукових досліджень в провідних виданнях та брати участь в статусних наукових конференціях. Потужна науково-технічна база – наявність спеціалізованих кабінетів, комп’ютерних лабораторій, що активно застосовуються у викладанні практики перекладу

Перелік дисциплін на спеціальності

Вступ до перекладознавства
Історія англійської мови
Історія перекладу
Порівняльна лексикологія української та англійської мов
Порівняльна стилістика української та англійської мов
Практична граматика англійської мови
Переклад ділового мовлення
Переклад науково-технічної літератури
Контрастивна граматика української та англійської мов
Лінгвокраїнознавство Великої Британії
Основи редагування перекладу 
Основи наукових досліджень
Комунікативна граматика англійської мови
Практика перекладу з англійської мови
Практика усного і писемного англійського мовлення
Практичний курс німецької мови
Теорія перекладу

Сфери застосування отриманих знань

Перспективи

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі та поглибити теоретичні знання і спектр практичних навичок, набути кваліфікацію викладача закладу вищої освіти, а також працювати за отриманою кваліфікацією вчителем англійської мови, усним та письмовим перекладачем, зокрема, у медіасфері (журнали, інтернет-видання, телеканали), сфері ІТ, PR-технологій, у різноманітних фондах, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах та інших установах і організаціях з потребою у перекладацьких послугах

Перспективи кар`єрного росту

Перекладач

перекладач технічної літератури

редактор-перекладач

філолог-дослідник

викладач закладів вищої освіти

гід-перекладач

науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади)

молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)

науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)