Бакалавр заочна Скорочена

Вчитель фізичної культури, викладач закладу фахової передвищої освіти.

Спеціальність:014 «Середня освіта (Фізична культура)»
Освітньо-професійна програма:Середня освіта (Фізична культура)
Факультет:Здоров’я людини  та природничих наук
Форма здобуття освіти:Заочна
Основа вступуМолодший спеціаліст
ID пропозиції:1360245 небюджетна
Термін навчання:01.09.2024-30.06.2027 (2р 10м)
Термін подачі заяв та документів:19.07.2024-31.07.2024
Ліцензійний обсяг:30
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)20 000 грн
Вчитель фізичної культури

Вивчення історії виникнення та розвитку фізичної культури,теорії і методики фізичного виховання.Опанування основами наукових досліджень у фізичній культурі, медико-біологічними, психолого-педагогічними основами планування навчально-виховного процесу з фізичного виховання. Формування навичок оволодіння змістом засвоєння та проведення фізичних вправ та уроків з фізичної культури

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі освіти, що передбачає застосування певних теорій і методів педагогічної науки та наук з фізичного виховання і спорту і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Переваги

Здобувачі освіти мають можливість набути фахові навички за допомогою практик, які набувають вміння та навички для реалізації обраної професії

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

У Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка забезпечують освітній процес високо-кваліфіковані викладачі, науковці

Діє потужна база практик, співпраця з освітніми та спортивними закладами. Значну увагу приділяють студентоцентрованому навчанні. Викладачі застосовують проблемноорієнтоване навчання, індивідуально-творчий підхід, навчання через виробничу (педагогічну) практику, навчання на основі досліджень тощо. Викладання проводиться на високому рівні із інноваційним підходом до навчання, застосовують інформаційно-комунікаційні технології тощо. Студенти мають можливість навчатися за прогамоюErasmus+ у європейських закладах освіти. Здобуття ступеня «Бакалавр» за освітньою програмою 014 «Середня освіта (Фізична культура)» враховує сучасні тенденції реформування середньої освіти, передбачає підготовку до інноваційної педагогічної діяльності, формування професійної здатності управління процесами навчальної діяльності та виховання й розвитку особистості учня

Перелік дисциплін на спеціальності

Анатомія людини з основами спортивної морфології
Біомеханіка
Біохімія
Гімнастика та методика її викладання
Легка атлетика та методика її викладання
Методика викладання фізичної культури у спеціальних медичних групах
Метрологічний контроль у фізичному вихованні
Основи наукових досліджень у фізичній культурі
Плавання та методика його викладання
Рухові та рекреаційні ігри
Спортивні ігри та методика їх викладання
Теорія і методика фізичного виховання
Фізіологія людини та рухової активності
Футбол, міні-футбол та методика їх викладання
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивна освіта
Іноземна мова

Сфери застосування отриманих знань

Освітньо-професійна програма має прикладну орієнтацію

Передбачає підготовку до виконання функціональних обов’язків учителя фізичної культури, класного керівника у закладах загальної середньої освіти, організатора гуртків фізкультурно-спортивного спрямування, методиста з фізичної культури, формування готовності до самоосвіти та професійного самовдосконалення впродовж життя

Освітній процес за освітньою програмою відбувається в аудиторіях та лабораторіях, обладнаних необхідними технічними засобами навчання

Здобувачі тренуються на сучасних спортивних майданчиках та стадіонах

У навчальній роботі за освітньою програмою використовуються технічні засоби

зокрема мультимедійні проектори, комп’ютери, набір препарувальних інструментів, набори мікропрепаратів, лабораторний посуд, хімічні реактиви, муляжі, макети, таблиці тощо

Перспективи кар`єрного росту

Вчитель фізичної культури

Методист з фізичної культури

Педагог-організатор

Викладач закладу фахової передвищої освіти